Historie skautského střediska Fidelis et Fortis

5. říjen 1936

 Založení 1. oddílu Františkem Sadílkem

František Sadílek, učitel na měšťanské škole v Kamenici nad Lipou vybral 4 žáky IV. ročníku měšťanské školy (Miloš Heres, Jan Kršek, Otomar Vašků, Josef Paulík) a položil tak základy skautského oddílu (1. oddíl Junáků). Výlety na Choustník, do Krupčin a do Horní Radouně, kdy se opékalo kuře obalené jílem a několik pstruhů zabalených v papíře v popelu a pečení chleba ve vlastní budované peci v přírodě jsou toho dokladem.

1937

 Oddíl se rozrůstá

Oddíl se rozrostl a absolvoval první skautský tábor spolu s Pelhřimovskými skauty na rybníku Holná u Jemčiny u Kardašovi Řečice. V té době František Sadílek absolvuje I. českou skautskou Lesní školu pro výchovu skautských vůdců u Lazského rybníka na Příbramsku. Kamenický Junák se zařadil svojí činností na jedno z předních míst mezi spolky. Činnost byla rozšiřována v kamenických lesích a ve skautské klubovně v "okresní školce" nad městem u silnice k Nové Vsi.

1937

  Další oddíly

František Sadílek zakládá další oddíly skautek, vlčat, bohužel na krátkou dobu. Po pověření funkcí okrskového velitele a vzhledem k tomu, že někteří členové odchází na studia nebo do zaměstnání, ujali se postupně vedení oddílů br. Postl, Sklenář, Vašků, Dupal, Fligrová a další. Vlčata vedl František Kameník.

28. říjen 1940

 Junák zrušen v celém státu

V pondělí 28. října 1940 docház z rozhodnutí K. H. Franka v celém našem státě k zrušení Junáka. Členové Junáka přecházejí do ilegality a na výzvu bratra Sadílka pracují v jiných spolcích – Klubu českých turistů, Kuratoriu, hasičů a jiných. Nacistická mašinerie, zatýká skautské vedoucí po celém státě a zabírá junácký majetek.

1942

 František Sadílek je zatčen umírá v koncentračním táboře Mauthausen

V této chmurné době se i dále scházeli František Sadílek a Otomar Vašků a připravují se na osvobození naší vlasti. Bratr Sadílek je však brzy zatčen a dne 26. 9. 1942 umírá v koncentračním táboře Mauthausen.

5. červen 1945

 Znovuobnovení Junáku

Skauti a skautky v Kamenici nad Lipou se opět scházejí a pokračují otevřeně ve své činnosti. Jeho funkci okrskového velitele převzal Otomar Vašků. Oddíl skautů vedl Vl. Lendr, skautek Naděžda Říhová, vlčat Rudolf Říha a světlušek M. Chalupová. Středisko bylo svěřeno Vl. Laburdovi. Počet členů střediska se pohyboval kolem 202 lidí a činnost se vyvíjela zejména ve skautské klubovně u Zámeckého rybníka, v přírodě a na skautských táborech.

červen 1946

 Desáté výročí skautingu v Kamenici nad Lipou

v červnu probíhá oslava desetiletého výročí založení skautingu v Kamenici nad Lipou. Velké junácké slavnosti skautek a skautů z celé České republiky se zúčastnilo kolem 5000 účastníků. Během tohoto jamboree se uspořádala benátská noc na Zámeckém rybníku, slavnostní pochod městem, hrálo se divadlo, proběhly hry, turnaje, skautské cvičení i mše svatá na Melíšku. Vrcholem akce bylo odhalení pomníku Františku Sadílkovi a to samotným náčelníkem Junáka br. Dr. Rudolfem Plajnerem a místonáčelní sestrou Žákovou. Skautské tábory v roce 1946 probíhají na tábořišti Pod Javořicí.

1947

 Vyznamenání Otomara Vašků a Rudolfa Říhy

Bratr Otomar Vašků a Rudolf Říha jsou za svoji činnost během války vyznamenáni Junáckým křížem za vlast 1939 – 1945

1948

 Komunistická diktatura zakazuje Junácké hnutí

činnost Junáka byla znovu zakázána, tentokrát komunistickou diktaturou. Opět dochází k zatýkání skautů a zabavování majetku organizace. Rozdíl mezi nacisty a komunisty nebyl pro skauty žádný - byli zatýkáni i vražděni pod oběma diktaturami pro jejich demokratické smýšlení a smysl pro svobodu, pro jejich neochotu podvolit se diktátu moci.

 Útlum činnosti

V Kamenici nad Lipou došlo k útlumu skautské činnosti na dlouhých 42 let. Šanci, kterou využili tisíce skautů v roce 1968 až 1970, kdy došlo ke krátkému obnovení skautské organizace, Kameničtí nevyužili.

3. května 1990

 První pokusy o obnovení činnosti

Schází se malá skupina bývalých členů Junáka (Vl. Pazdera, D. Laburdová, M. Helmová) u jejich vedoucího Otomara Vašků, aby dali podnět k pokračování v práci. Nenašli však schopné vedoucí. Nezávisle na této iniciativě se však rodí skautské myšlenky v nedalekém Bohdalíně.

červenec 1990

 První kontakt se západním skautingem

Manžele Hrouzkovi navštíví v Bohdalíně skautští vedoucí z dolnorakouského Tullnu. Přátelství s rakouskými skauty vzniká dříve než první skautské oddíly.

7. září 1990

 Založení 7. dívčího a 9. chlapeckého skautského oddílu

Petr a Dada Hrouzkovi pořádají první seznamovací schůzku. Na 30 dětí začíná pracovat ve dvou oddílech, chlapeckém a dívčím (9. a 7. skautský oddíl). Pravidelné schůzky probíhají ve skautské klubovně na obecním úřadě v Bohdalíně. 30. září je uskutečněna první středisková výprava.

1991

 První tábor a první Jamboree

v červenci na Huntově probíhá Tábor raků společný pro oba oddíly. Účastní se ho 35 dětí. Tábořilo se v podsadových stanech,ale pro společně strávené chvíle v nepříznivém počasí byla postavena vojenská bažina. V srpnu odjíždí 4 skauti, 3 skautky a 2 vedoucí na mezinárodní skautské jamboree DONAU 91, kterého se účastní 25 států.

únor 1991

 Vzniká oficiálně středisko Fidelis et Fortis

v únoru jsou oddíly registrovány jako samostatné středisko Fidelis et Fortis Bohdalín pod okresní radou Jindřichův Hradec.

léto 1991

 Další tábory

Tábory v létě probíhají již dva, dívčí a chlapecký. Chlapeckého se účastní i 15 skautů z Rakouska.

zima 1991

 1.zimní tábor

V prosinci se uskutečňuje 1. zimní táboření Winter Camp na Hutích u Bohdalína. 3 dny v indiánském týpí, noční teploty dosahují -17 °C.

jaro 1993

 Skauti opět v Kamenici

V únoru se skautská činnost vrací do Kamenice nad Lipou. V Kamenici pracuje družina skautů, vlčat a světlušek, kteří se setkávají ve skautské klubovně na Melíšku. Od roku 1993 je v registračních listech uváděna Kamenice nad Lipou jako sídlo střediska.

1993

 1. skautský oddíl Nová Včelnice

Do střediska přistupuje oddíl skautů z Nové Včelnice (1. skautský oddíl).

léto 1993

 Tři letní tábory

Na Huntově se uskuteční tábor skautek pod vedením Dady Hrouzkové a Jany Šimanové, tábor skautů pod vedením Petra Pima Hrouzka. Samostatný tábor vlčat pod vedením Jaroslava Housera Hřebíka, Hany Pechkové a Harryho proběhne na Canadě, louka pod Eustachem.

léto 1996

 Středisko se dál rozrůstá

Středisko má ve čtyřech oddílech registrováno 69 členů do 18 let a 8 dospělých. Tři činovníci mají složenou čekatelskou zkoušku, 4 vůdcovskou a 2 absolvovali lesní školu. V Kamenici nad Lipou probíhá na výročí 60 let od založení skautingu Františkem Sadílkem výstava. Ta přibližuje veřejnosti současnou činnost kamenických skautů a také jejich historii.

 Ze skautských akcí se stávají tradice

Pravidelná roční činnost skautských oddílů je prolnutá akcemi pro veřejnost, z kterých se postupně stávají tradice přetrvávající dodnes – Masopust a Čertoviny v Bohdalíně, Betlémské světlo, Tříkrálová sbírka...

2005

 Stavba srubu a základny na Johnyho louce

Na tradičním místě letních táborů se začíná stavět střediskový srub.